Kolme tekijää, jotka auttavat vuokrataloyhtiöitä erottumaan joukosta

Digitaaliseen asukaskokemukseen panostaminen auttaa selviämään tulevaisuuden kovenevassa kilpailussa
Julkaistu
4.8.2023
Arvioitu lukuaika
3
min

Tulevaisuudessa vuokra-asuntojen hallinnan kilpailu tulee kasvamaan edelleen. Asuntojen hallinnasta vastaava asuntomanageri saattaa hallinnoida jopa 300 asunnon vuokrausta ja manageerausta, mikä tarkoittaa noin 4-6 kerrostalokohdetta. Asuntomanagereiden työ koostuu erilaisista ja vaihtelevista tehtävistä isännöintiin ja manageeraukseen liittyen, ja työn määrä korostuu kun hallinnoitavia asuntoja on monta sataa.

Asuntomanagerin työtehtävät voidaan karkeasti jakaa admin-työhön ja näkyvää arvoa tuottavaan työhön. Admin-työhön kuuluu paljon tehtäviä, jotka ovat välttämättömiä, mutta eivät tuota suoraan lisäarvoa asukkaalle. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi vuokranseuranta, järjestelmien ylläpito ja eri sidosryhmien välisen koordinoinnin hoitaminen. Näkyvää arvoa tuottavaan työhön kuuluu puolestaan kaikki työ, joka parantaa asukkaiden kokemusta ja lisää liiketoiminnan tuottavuutta. Tähän sisältyy esimerkiksi asiakaspalvelu, brändin ja palveluiden kehittäminen, palautteeseen reagointi, sekä lisäarvoa tuottavien palveluiden tarjoaminen. Tämä työ on suoraan näkyvissä asukkaille ja vaikuttaa positiivisesti heidän kokemukseensa asumisesta.

Kolme tekijää, jotka auttavat vuokrataloyhtiöitä erottumaan joukosta:

1. Digitaalisten järjestelmien käyttö ja manuaalisten tehtävien automatisointi

Vaikka admin-työhön kuuluvat tehtävät ovat tärkeitä ja välttämättömiä, eivät ne suoraan tuota näkyvää lisäarvoa asukkaalle. Kaiken tiedon löytyminen yhdestä paikasta digitaalisessa muodossa ja eri digitaalisten järjestelmien käyttö tekee näiden tehtävien hallinnoimisesta tehokkaampaa.

2. Asukkaan asukaskokemukseen panostaminen

Asukaskokemuksen parantaminen tuottaa suoraan lisäarvoa asukkaalle ja on huomattava kilpailuetu. Asukastyytyväisyydellä on suuriakin vaikutuksia: se ei johda vain vakaampiin tuloihin ja korkeampaan vuokrausasteeseen, vaan auttaa myös pitämään kiinteistön ja vuokranantajan mainetta korkealla. Lisäksi maine positiivisesta asukaskokemuksesta tekee neuvotteluista uusien potentiaalisten vuokralaisten kanssa helpompaa ja auttaa korkeampien vuokratasojen vaatimisessa. Asukastyytyväisyyteen kannattaakin panostaa, sillä vuokralaisen vaihtuessa kohtaa vuokranantaja paljon erilaisia kustannuksia, ja asukkaan muutto voi aiheuttaa useamman kuukauden vuokratuoton suuruisen tulonmenetyksen. Lue lisää blogistamme: Miksi asukastyytyväisyydellä on merkitystä?

3. Data-analytiikka asukastyytyväisyyden mittaamisen apuna

Asuntomanageri pystyy vaikuttamaan jopa 60% ulosmuuttopäätöksistä ja asukastyytyväisyyden mittaamisella on suuri rooli erityisesti tässä. Sen sijaan, että asukastyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa, olisi tärkeää aloittaa mittaaminen jo muuttotilanteessa ja jatkaa mittaamista esimerkiksi eri palveluita käytettäessä. Kun managerilla on mahdollisuus seurata asukkaiden tyytyväisyyttä asuntokohtaisesti koko asumisen ajan, on huonoihin kokemuksiin helppo reagoida välittömästi vähentäen asukkaan kokemaa negatiivista tunnetta.

Asuntomanagerin kannattaa pyrkiä maksimoimaan asukkaalle näkyvää arvoa tuottava työ

Kun asuntomanageri automatisoi sellaiset työtehtävät, joissa se on mahdollista, on hänellä enemmän aikaa käytettävissä arvoa tuottaviin tehtäviin. Näin hän pystyy tuottamaan enemmän tulosta. Optimoitujen prosessien ja manuaalisten työtehtävien automatisoinnin ansiosta on mahdollista tehdä suuria säästöjä ja keskittyä olennaisempiin asioihin, sekä kasvattaa asuntoportfoliota nykyisillä resursseilla.

Asuntomanagerin kannattaa pyrkiä maksimoimaan asukkaalle näkyvää arvoa tuottava työ. Hallinnolliselta työltä ei voi välttyä, mutta sen voi optimoida, jottei se vie enää yhtä suurta siivua managerin työajasta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi ottamalla käyttöön uusi digitaalinen järjestelmä, jossa voidaan tukea asukkaan ns. itsemanagerointia. Tämä tarkoittaa sitä, että asukas pystyy auttamaan itse itseään kysymyksiä kohdatessa ja palvelua tarvitessa. Kun manageri optimoi admin-työt, on hänellä mahdollisuus parantaa asukaskokemusta keskittymällä työtehtäviin, jotka parantavat asukkaan jokapäiväistä elämää. Managerin ollessa selvillä asukkaan tyytyväisyyden tasosta, ehtii hän reagoida asukkaan muuttuviin tarpeisiin ennen kuin pahimmassa tapauksessa asukas muuttaa pois.

© Intu Enterprises Oy 2024